Информационна система за строителни технологии и ценообразуване
Условия за ползване
ОБЩИ УСЛОВИЯ
НА КОНСОРЦИУМ "АТС ИНФО" ДЗЗД за участие в базата
на atsinfo.bg

Важно: Прочетете внимателно общите условия за участие в базата на ATSinfo.bg (наричани "Общите условия"), посочени по-долу. На тази страница се съдържат всички правила, които уреждат участието в базата на ATSinfo.bg от Вас (наричан/-а по-долу „участник”). Участникът се съгласява и приема тези Общи условия.

Нарушаването на действащите Общи условия прекратява всички права на участника да участва в базата на ATSinfo.bg. В определени случаи, описани подробно по-долу, като например при предоставяне за включване в базата на ATSinfo.bg на информация, която се окаже невярна или неотговаряща на законовите изисквания на приложимото право, Консорциум АТС ИНФО ДЗЗД (наричан по-долу "АТС ИНФО" или "ATSinfo.bg") си запазва правото да прекрати едностранно договора на участника в системата на АTSinfo.bg, включително като изтрие създадения профил на участника и/или като премахне информацията, която противоречи на закона, на договора между страните или на добрите нрави. Всички услуги, предлагани от ATSinfo.bg могат да бъдат използвани единствено и само за дейности, които не са забранени от закона.

ATSinfo.bg си запазва правото да прави изменения на тези общи условия, които ще публикува на страницата на ATSinfo.bg „Общи условия за участие” .Промените в Общите условия влизат в сила от момента на тяхното публикуване на посочената интернет страница. В случай на последващо несъгласие с условията за ползване, участникът има правото да прекрати предсрочно участието си в базата на ATSinfo.bg, но няма право на каквито и да било плащания, обезщетения или връщания на заплатена цена.

ATSinfo.bg е продукт на консорциум „АТС ИНФО” ДЗЗД (по-долу „Ние”). Подробна информация за Нас ще намерите по-долу в частта Кои сме Ние?

Предоставяне на материали

ATSinfo.bg представлява база данни, съдържаща информация относно предлаганите на българския пазар строителни технологии. Информацията на ATSinfo.bg е събрана старателно от екипа на ATSinfo.bg с цел да задоволи нуждите от информация както на професионалистите в строителния бранш, така и на търговците на строителни материали, услуги и технологии. ATSinfo.bg може да се използва от всички физически и юридически лица, които приемат условията за ползване на ATSinfo.bg, след извършването на регистрацията на странита на ATSinfo.bg.

Участникът в базата на ATSinfo.bg предоставя на АТС ИНФО правото да включи в базата данни на ATSinfo.bg материали, представящи продуктите и услугите на участника, както и определени техни характеристики, предоставени по стандартния за ATSinfo.bg начин, с цел продуктите и услугите на участника да бъдат популяризирани до трети лица. Участникът също така предоставя на АТС ИНФО неизключителното право да използва предоставените по реда на договора и приложенията към него търговски марки и лога, като ги включи в информацията за участника на ATSinfo.bg, както и авторските права върху материалите, ако те са защитени от такива, като АТС ИНФО ще има правота да получава, съхранява, преработва и оформя по подходящ начин материалите на участника за целите на участието на участника в ATSinfo.bg. АТС ИНФО ще има освен това правото да предоставя материалите на участника на неограничен кръг трети лица по всякакъв начин, включително чрез публично предоставяне на неопределен кръг лица, като предоставя безплатен или платен достъп до базата данни на ATSinfo.bg или като предоставя цялата база данни на трети лица, като ATSinfo.bg не дължи на участника допълнително възнаграждение за използването на данните.

Участникът гарантира и носи цялата отговорност за това, че предоставените от него материали и информация, вкл. за предлаганите от него продукти и услуги, отговарят на истината и не нарушават правата на трети лица и разпоредбите на българското законодателство. АТС ИНФО не носи отговорност за верността на информацията, предоставена от участника на АТС ИНФО по реда на този договор. В случай че информацията, получена от участника се окаже невярна или чрез предоставянето й на ATSinfo.bg се засегнат права на трети лица и от това произтекат вреди за АТС ИНФО, то участникът е длъжен да обезщети АТС ИНФО за претърпените вреди.

Отношения между участника и трети страни

Въз основа на предоставената в системата информация, участникът и трети страни може да вземат решение за установяването на определени отношения или за сключването на определени договори. В този случай, цялата отговорност за използваните продукти и/или услуги се носят от доставчика им въз основа на отношенията помежду страните по тези отношения. ATSinfo.bg изрично заявява, че не гарантира по никакъв начин качеството или свойствата на определени стоки или услуги, които фирмите, представени на сайта, предлагат. ATSinfo.bg изрично изключва всякаква отговорност за обезщетение на евентуални вреди или пропуснати ползи във връзка с отношенията между трети страни.

Авторски и сродни права. Права на интелектуална собственост

ATSinfo.bg и логото на ATSinfo.bg е търговска марка на Консорциум „АТС ИНФО”. Те са изключителна собственост на Консорциума. Всички права, свързани със съдържанието и издателските елементи на ATSinfo.bg (включително търговски марки, текстове, графика, лога, анимации и други) са изключителна собственост на Консорциум „АТС ИНФО”. Базата данни на ATSinfo.bg е създадена от Консорциум „АТС ИНФО” и е изключителна негова собственост. Всички права на представяне и възпроизвеждане на ATSinfo.bg са запазени за всички държави и територии и за всички средства на разпространение, настоящи и бъдещи. Участникът се съгласява, че с участието си в базата на ATSinfo.bg, той не придобива никакви права върху базата данни на ATSinfo.bg, софтуера, който я поддържа или върху други елементи от информацията, представена на ATSinfo.bg. Участникът се съгласява и приема, че извличането на адреси и информация от ATSinfo.bg за създаването на база данни е забранено.

Срокове и условия за предоставяне на информацията

Срокът на договора между АТС ИНФО и участникът започва да тече от датата на сключване на договора. Участникът се задължава в срок от 10 работни дни след сключването на договора да предостави на АТС ИНФО информацията, която е необходима за включването му в системата на ATSinfo.bg и за подходящото представяне на участника, както и на неговите материали, продукти и услуги, по начина, посочен в договора и указан от АТС ИНФО към датата на сключване на договора.

В хода на действие на договора участникът може да развие нови продукти и/или услуги, които участникът да желае да представи в базата на ATSinfo.bg. В този случай, участникът ще има правото да предостави нова информация на АТС ИНФО по начина за предоставяне на информация, определен от АТС ИНФО и тя да бъде представена в сайта. В изключителни случаи, АТС ИНФО ще има право да изиска допълнително възнаграждение за предоставянето на новите материали на възложителя, доколкото това е необходимо за покриването на допълнителните разходи, възникнали във връзка с предоставянето на новите материали.

През срока на действие на договора участникът ще има право на достъп и на изменение на своите данни. АТС ИНФО има намерението да развие и предостави на участниците в базата на ATSinfo.bg специален потребителски интерфейс, чрез който упълномощените лица, представляващи участника, ще имат възможност да променят непосредствено информацията, включена в базата на ATSinfo.bg.

До предоставянето на този интерфейс, АТС ИНФО ще осигури поддръжка в работното време на АТС ИНФО, посочено по-долу, като служителите на АТС ИНФО ще имат достъп до материалите на участника и ще могат да правят необходимите промени в срок от .......... от постъпването на писмената заявка за промените.

Условията относно предоставянето на материали ще се прилагат съответно и по отношение на новата и/или променената информация на участника.

Въпреки че АТС ИНФО изрично изключва всякаква отговорност за верността на информацията, публикувана в базата на ATSinfo.bg, АТС ИНФО прилага мерки за проверка и контрол на информацията, публикувана на сайта с цел предоставянето на висококачествена услуга на потребителите на услугите на ATSinfo.bg. Във връзка с осигуряването на верността на информацията, АТС ИНФО може от време на време да изиска определена информация и доказателства относно материалите на участника с цел проверка на верността и/или подобряването на услугите на ATSinfo.bg. С оглед нуждите на развитието и подобряването на услугите на ATSinfo.bg, АТС ИНФО си запазва правото да прави промени в съдържанието или организацията на информацията, предоставена на ATSinfo.bg. Във всички случаи, ATSinfo.bg ще информира участника за извършените промени. В определени случаи, ATSinfo.bg може да включи в базата данни определени материали или информация, които са публично известни. ATSinfo.bg може да поиска от участника потвърждение на верността на такава информация.

Връзка с външни сайтове

Някои страници в системата на ATSinfo.bg съдържат препратки към външни страници, които може да са или да не са в партньорски отношения с ATSinfo.bg. Тъй като ATSinfo.bg не може да контролира цялото съдържание на интернет-препратките към или от сайта на ATSinfo.bg, участникът с настоящето се съгласява, че ATSinfo.bg не носи каквато и да било отговорност за продукти, услуги и/или информация, достъпна на и/или от други сайтове.

Сигурност

ATSinfo.bg прилага система от мерки, предназначени за ограничаване на риска, свързан с неоторизиран достъп, пиратство или предаване на вируси чрез сървърите и/или сайта на ATSinfo.bg.

ATSinfo.bg не може да предостави абсолютна гаранция за сигурност, доколкото Интернет е отворена мрежа и като такава поради своето естество, е подложена на рискове относно сигурността.

Участникът с настоящето заявява, че разбира тези рискове и ги приема. ATSinfo.bg не носи никаква отговорност за преки или косвени вреди, възникнали от прекъсването, повредата, спирането или прекратяването на достъпа до сайта на ATSinfo.bg.

Задължение на участника е инсталирането на подходящите програми и устройства за защита на своите данни, програми и компютърно обурудване, както и за свързването със системата на ATSinfo.bg и осигуряването на безопасната връзка с нея. ATSinfo.bg не носи отговорност за вреди върху техниката на потребителя, включително при случаите на предаване на вируси чрез ATSinfo.bg.

Информация в системата

ATSinfo.bg полага усилия да осигури актуалността и достоверността на данните, предоставени за представените продукти, услуги и системи. Във всички случаи, ATSinfo.bg не гарантира и не носи каквато и да било отговорност за верността, точността и изчерпателността на информацията, представена в системата. В случай че участникът установи неточности в публикуваната информация, той може да се обърне към екипа на ATSinfo.bg, за да може неточностите да бъдат отстранени.

Ограничаване на достъп

В случай че определена информация или материали, публикувани в базата на ATSinfo.bg се окажат неверни, нарушаващи законните права и интереси на трети лица или се окажат в противоречие с действащото законодателство, АТС ИНФО си запазва правото по своя преценка да ограничи достъпа до такава информация и/или материали и/или да премахне тези материали и/или информация от базата на ATSinfo.bg. В този случай участникът, който ги е предоставил няма право на каквото и да било обезщетение, а извършените плащания към АТС ИНФО не подлежат на връщане. АТС ИНФО ще има правото по своя преценка да преустанови достъпа до базата на ATSinfo.bg на участниците, които са извършили посочените по-горе нарушения, включително като изтрие данните на потребителския профил или чрез други средства. Във всички случаи на ограничен или прекратен достъп ATSinfo.bg не носи отговорност за изгубена информация или за вредите, които са възникнали в следствие на предприетите от ATSinfo.bg мерки.

Съдействие между страните

В случай че трето лице оспори правата на участника и/или АТС ИНФО да използва информацията и/или материалите, предоставени в базата на ATSinfo.bg, страните се съгласяват да си окажат взаимно съдействие за решаването на възникналия спор извънсъдебно, включително като се присъединят в процеса и си съдействат за установяването на истината. Във всички случаи, участникът е длъжен да информира АТС ИНФО за оспорването на правата му да управлява или да се разпорежда с материалите, предоставени в базата на ATSinfo.bg в срок от 24 часа от узнаването на спора.

Приложимо право и компетентен съд

При възникването на спорове, страните (участникът и АТС ИНФО) ще положат усилия за решаване на възникналите разногласия по доброволен извънсъдебен път. Ако решаването се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по реда на българското законодателство пред компетентния български съд.

Недействителност на определени условия

Ако едно или повече от Общите условия се окажат недействителни, останалата част от Общите условия остават в сила. Недействителните условия се заместват от такива действителни условия, които в максимално близка степен се припокриват по смисъл с тези условия, които са се оказали недействителни.

Кои сме Ние?

ATSinfo.bg се издава от консорциум „АТС ИНФО” (наричан в настоящите общи условия ATSinfo.bg). Консорциумът е дружество по смисъла на Закона за задълженията и договорите и е вписан в Регистър БУЛСТАТ под номер 175778112. Консорциумът се управлява и представлява от Валентин Симеонов, Пламен Милев и от Явор Табов, действащи заедно и поотделно.

Консорциумът е учреден от търговските дружества “АТС ПРОЕКТ” ООД, ЕИК 175180773 с управител Валентин Кругеров Симеонов и “МТСОФТ” ООД, ЕИК 175248683 с управители Пламен Христов Милев и Явор Николов Табов.

Можете да се свържете с Нас по следните начини:

Бизнес център "Сердика"
бул. "Академик Иван Гешов" №2Е
сграда 1, етаж 3, офис 304
София 1379
Тел. +359 2 489 03 78
Факс +359 2 489 03 78
Електронна поща office@atsinfo.bg
Работното време на офиса е от понеделник до петък от 9,00 до 17,00 ч., без празнични дни.

Консорциумът е регистриран съгласно Закона за ДДС.

Консорциумът е подал заявление съгласно Закона за защита на личните данни .

Дадената информация е съобразена със Закона за електронната търговия и Европейска директива 2000/31/ЕО от 08.06.2000 г.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ATSINFO.BG

Ние уважаваме неприкосновеността на личните данни на потребителите на ATSinfo.bg. Всяко лице, чиито данни са включени в нашия каталог има право на достъп, на поправка и на изтриване на данните за него. То може да възрази срещу включването на данни за него в каталога. В такъв случай, представителят на дружеството следва да се свърже с ATSinfo.bg, като посочи естеството на своето искане, по някой от следните начини:

  • по епоща: адрес за контакти;
  • по факс: номер на факс;
  • по пощата: адрес за контакти.

ATSinfo.bg полага усилия да откликне на всяко подобно искане в срок от 6 (шест) седмици.

Предоставяне на данните на третата страна

Ние не продаваме, заемаме или предоставяме на трети страни списъците с данни на нашите потребители и клиенти, които са ни предоставени чрез ATSinfo.bg. ATSinfo.bg си запазва правото да използва личните данни на потребителите в съответствие със закона.

Трети лица може да изискат от нас данни за лицата, чиито технологии са представени в ATSinfo.bg, например във връзка с търговски запитвания и оферти за техните продукти. Поради тази причина ATSinfo.bg може да се свърже с регистрираните потребители на ATSinfo.bg, като изпрати запитвания за информация, за оферти, за представяния на продукти и технологии или за включването на реклама в ATSinfo.bg. В този случай предоставените от потребителя данни ще бъдат обработени с цел да се отговори на заявката на потребителя.

Отписване от електронен бюлетин

Ние изпращаме нашия електронен бюлетин само на тези наши потребители, които са го изискали. Те имат възможността да се отпишат, когато пожелаят, чрез специално поставена за целта хипервръзка за отписване във всяко едно издание на бюлетина.

Продължителност на запазването на данни

ATSinfo.bg може да запази определени лични данни за срок до 2 (две) години от тяхното събиране чрез статистически данни за свръзка или чрез доброволно предоставени данни чрез онлайн формуляр. Продължителността на запазване на данни за регистрация е за периода на регистрацията, удължен с 60 (шестдесет) работни дни от изтичането на заявката за регистрация.

Банковата информация (включително информация за номера на банкови карти и други) се унищожава незабавно след извършването на доставката.

Обработване на лични данни

ATSinfo.bg се задължава да обработва лични данни само за целите на функционирането на интернет страницата ATSinfo.bg, за предоставянето на услуги на регистрираните потребители, за събиране и обработка на административна информация, за анализа на статистиката на трафика и използването на ATSinfo.bg, за участие в промоционални игри, за изпращане и получаване на предложения или запитвания за информация и оферти, за целите на сигурността на информацията, за нуждите на маркетинга на ATSinfo.bg.

Сигурност на личните данни

ATSinfo.bg използва няколко вида технологии за осигуряването на защита и поверителност на личните данни на неговите потребители, записани на сървърите на ATSinfo.bg. Всички лични данни на Потребителите се обработват на сървъри, които са защитени от външно посегателство чрез защитни стени (firewall). Строги правила за наблюдение на достъпа се прилагат за предотвратяване на неоторизиран достъп, на загуба или неправилна употреба или промяна на записаните при нас личните данни. Определени видове лични данни се предават само в рамките на защитени сесии (наименование на технологията, която се използва на английски). Такива сесии понастоящем използват стандарт за сигурност SSL. ATSinfo.bg се грижи да допуска достъп до личните данни само на персонал, който е оторизиран на такъв достъп за целите на предоставянето на желаните от потребителя услуги и при спазването на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Идентификация

За нуждите на ATSinfo.bg потребителите и партньорите на сайта се идентифицират чрез Потребителско име и Парола, избрани от тях при първоначалната им регистрация.

Ако имате някакви забeлежки относно прилагането на настоящата политика или въпроси относно данните, които събираме, можете да се свържете с наш представител на електронен адрес office@atsinfo.bg